Zasady obowiązujące w przeszkolu od 1 września 2020

             Zasady powrotu dzieci do Przedszkola–COVID19 (akt.31.08.2020r.)

 

ZASADY DLA RODZICÓW

1. W przedszkolu obowiązują procedury/zasady, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego Rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany podpisać stosowne oświadczenie i deklarację.

2. Zgodnie z wytycznymi GIS do przedszkola przyprowadzać można tylko dziecko zdrowe (odpowiedzialność spoczywa na Rodzicach) tj. bez kataru, kaszlu, temperatury i innych dających się zauważyć objawów chorobowych.

3. Przy wejściu do przedszkola dziecko będzie miało mierzoną temperaturę, przez personel placówki. Temperatura powyżej 37,0°C jest równoznaczna z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci (w sytuacjach niejasnych dopuszcza się możliwość powtórnego pomiaru temperatury). Pomiary dzienne temperatury będą zapisywane i przechowywane przez 1 miesiąc.
Pracownik przedszkola dokonujący pomiaru (przy Rodzicu), po odczytaniu wartości powyżej 37,0°C samodzielnie wystosowuje do Rodzica prośbę o zabranie dziecka i skontaktowanie się z lekarzem; nie jest w tej sytuacji wymagana dodatkowa konsultacja pracownika z Dyrekcją. Dziecko będzie mogło powrócić do przedszkola, w momencie całkowitego ustania objawów chorobowych i uzyskania przez nie pozytywnej ku temu rekomendacji lekarza.

4. Do przedszkola nie można przyprowadzić także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

5. Rodzic powinien wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

6. Rodzice przyprowadzają/odbierają dzieci do przedszkola w innej formie niż dotychczas: opiekę nad dzieckiem przy drzwiach wejściowych (po zmierzeniu temperatury) przejmuje pracownik przedszkola (Rodzic nie wchodzi do placówki).

7. Personel pomaga dziecku rozebrać się i wprowadza do sali, dziecko myje ręce mydłem i wodą przed wejściem w kontakt z pozostałymi dziećmi.

8. Podczas odbioru dziecka, Rodzic informuje o swoim przybyciu dzwonkiem i czeka aż pracownik przedszkola ubierze dziecko i przyprowadzi do drzwi wejściowych. W przypadku odbioru dziecka z terenu, zachowujemy odstęp min. 1,5 metra.

9. Po odebraniu dziecka z przedszkola, Rodzice wraz z dzieckiem nie pozostają na placu zabaw, opuszczają teren przedszkola, nie korzystają ze sprzętu znajdującego się na terenie.

10. W wyjątkowych/szczególnych przypadkach będzie możliwość wejścia Rodzica (w maseczce i rękawiczkach jednorazowych) do odpowiedniej wyznaczonej strefy przedszkola.

11. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce, Rodzic może wchodzić z dzieckiem do przestrzeni wspólnej podmiotu (tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Po przebraniu dziecka, krótko się żegnamy i przekazujemy dziecko osobie rozprowadzającej.

12. Rozmowa z nauczycielem, w ważnych sprawach dotyczących dziecka, odbywać się może poprzez kontakt telefoniczny (telefony grupowe), w wyjątkowych sytuacjach poprzez kontakt osobisty, w reżimie sanitarnym, przed wejściem do budynku lub w pustej szatni przedszkolnej.

13. Z sal przedszkolnych usunięte zostały zabawki pluszowe oraz wykładziny i dywany, a także przedmioty trudne do dezynfekcji. Pozostałe zabawki oraz powierzchnie dotykowe i płaskie będą regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi.

14. Sale będą wietrzone minimum 1 raz na godzinę.

15. Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego oraz zdezynfekowanego sprzętu, z zachowaniem zasady odrębności grup. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola-poza dydaktycznymi wyjściami na łąkę czy do lasu.

16. Rodzice dziecku powinni regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, iż należy unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.

17. W przypadku wystąpienia u dziecka, podczas pobytu w przedszkolu, objawów chorobowych (temperatura, kaszel, reakcje bólowe) sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwamy dziecko od zajęć oraz :
- powiadamiamy Rodziców w celu odebrania dziecka z przedszkola,
- dziecko oczekuje na transport, w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowane od innych osób,
- z dzieckiem oczekuje pracownik przedszkola do przyjazdu Rodziców/Opiekunów.
- na czas oczekiwania na transport, zapewnia się pracownikowi/ podopiecznemu jednorazową maseczkę i rękawiczki,
- powiadamiamy właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosujemy się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

18. Wszelkie informacje dotyczące nagłej nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać telefonicznie.

19. Przedszkole nadal prowadzić będzie żywienie dzieci, w dotychczasowej formie i z zachowaniem dotychczasowych godzin posiłków. Wprowadzone przez GIS zmiany to: podawanie posiłków w jednorazowych naczyniach-tak żeby jak najmniej osób miało kontakt z żywnością.

20. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID–19.

21. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego Rodziców lub personelu, przedszkole poddane zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.