Procedury obowiązujące w Przedszkolu Niepublicznym „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście

 Podstawa prawna zapewniająca bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( U. 2017 poz. 59) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm).

 3. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

 4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póżn. zm.).

 5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z1991r. Nr 120 poz. 526).

 6. Statut Przedszkola.

 

Wstęp

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego pracownika . Nauczyciele i pozostały personel przedszkola ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.

Cel główny:

Wprowadzenie procedur w Przedszkolu Niepublicznym „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

 2. Zapoznanie Rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

 3. Udostępnienie do wglądu Rodzicom i pracownikom przedszkola.

 Dokonywanie zmian w procedurach:

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian mogą być również Rodzice. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 

 1. PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 2. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/prawny opiekun, osoba upoważniona będąca pod wpływem alkoholu, narkotyków, zachowująca się agresywnie, która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

 3. PROCEDURA – dotyczy sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

 4. PROCEDURA – dotyczy przypadku, odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

 5. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko przebywające pod opieką przedszkola uległo nieszczęśliwemu wypadkowi

 6. PROCEDURA – postępowanie w przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej

 7. PROCEDURA – dotycząca zabaw w przedszkolu, w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkolny

 8. PROCEDURA – dotyczy postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenie ewakuacji

 9. PROCEDURA– dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

 10. PROCEDURA– dotycząca udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej

 11. PROCEDURA– dotyczy postępowania w przypadku oddalenia się dziecka z przedszkola lub z placu zabaw

 12. PROCEDURA – dotyczy wydawania informacji pedagogicznej o dziecku

 13. PROCEDURA – dotyczy kontaktów służbowych nauczycieli z rodzicami.

 14. PROCEDURA – dotyczy obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

 15. PROCEDURA – dotyczy postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję.

 

I PROCEDURA

  dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby (ze zdjęciem) i na żądanie nauczycielki/pracownika przedszkola okazać go.

 3. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie o świadczenie usług przedszkolnych.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko do szatni, przebrać je i używając domofonu/dzwonka przekazać pod opiekę nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

 5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

 6. Nauczyciel/osoba opiekująca się dzieckiem ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono zdrowe.

 7. Nauczyciel/osoba opiekująca się dzieckiem biorą pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

 8. W godzinach, w których wg grafiku organizacji przedszkola dopuszcza się łączenie grup, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel/osoba opiekująca się dziećmi, która jest umieszczona w harmonogramie czasu pracy dydaktycznej lub w grafiku zastępstw.

 9. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu tylko w wyznaczonym dniu tygodnia lub innego dnia po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione przez dziecko zabawki nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów zawartego w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice mogą zmieniać i aktualizować w miarę zaistnienia zmian poprzez wykreślenie danych osoby upoważnionej poświadczone podpisem oraz złożenie dodatkowej deklaracji z wykazem nowych osób.

 11. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic/prawny opiekun lub osoba przez nich upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczyciela/pracownika opiekującego się dzieckiem i poinformować go o odbiorze dziecka z przedszkola.

 12. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrektora przedszkola, dziecko może być wydane po upoważnieniu telefonicznym.

 13. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło 14 lat, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców.

 14. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola wydający dziecko w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

 

II PROCEDURA

  dotyczy przypadku, gdy nauczyciel/pracownik przedszkola podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub  zachowujący się agresywnie

 1. Nauczyciel/inny pracownik przedszkola nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.

 2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę Policji.

 4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

 5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w „Procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola”

 6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel/pracownik przedszkola sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.

 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

 

III PROCEDURA

  dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

 1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel/inny pracownik przedszkola kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym w celu ustalenia powodu spóźnienia i czasu dodatkowej opieki, za który pobierana jest opłata określona w umowie. Jeżeli czas spóźnienia jest dłuższy niż 2 godziny i nie ma uzasadnienia w wypadkach losowych, powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

 2. Dyrektor, lub pod jego nieobecność inny pracownik przedszkola, kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

 3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.

 4. Po konsultacji z policją dyrektor lub wyznaczony pracownik przedszkola zwraca się z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

 5. Nauczyciel/inny pracownik przedszkola sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.

 6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania procedur obowiązujących w placówce.

 7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

 

IV PROCEDURA

dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel/inny pracownik przedszkola postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel/inny pracownik przedszkola powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

 4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

 

V PROCEDURA

  dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

 1. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza i sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 2. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

 3. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

 4. Wzywa pogotowie ratunkowe i informuje dyrektora przedszkola.

 5. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

 6. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

 8. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

 9. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

 10. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

 11. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

 12. Prowadzić rejestr wypadków.

 13. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

VI PROCEDURA

 postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej.

 1. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej u dziecka.

 2. Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w przedszkolu.

 3. Personel obsługowy ma obowiązek umyć meble i zabawki środkami antybakteryjnymi/zdezynfekować pomieszczenia.

 4. Dalsze działania w takiej sytuacji dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.

 5. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia, zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

VII PROCEDURA

 dotycząca zabaw w przedszkolu, ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

Sala zajęć:

 1. Nauczyciel lub osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i krzesełek.

 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia i niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

 3. Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela powinna zadbać o wywietrzenie sali.

 4. Nauczyciel/inna osoba sprawująca opiekę nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub innego pracownika przedszkola. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali.

 5.  Dzieci wychodzą do toalety/szatni po wyraźnym zakomunikowaniu swojego wyjścia. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę jest zobowiązany do monitorowania czasu nieobecności dziecka na sali. Dzieci młodsze udają się do toalety pod opieką pomocy nauczyciela/innego pracownika przedszkola.

 6. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje. Ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.

 7. Pomoc nauczyciela dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.

 8. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na terenie przedszkolnym, na placu zabaw, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci.

 9. Codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka w przedszkolu,

 10.  Każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciel/osoba sprawująca opiekę przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu (np. nie brania niczego od obcych ludzi; nie brania do ręki żadnych znalezionych przedmiotów; powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; nie oddalania się od grupy; zgłaszanie się na zbiórkę na sygnał nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach, itp.)

 11.  Podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel/osoba sprawująca opiekę zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się parami, przelicza je, a po wyjściu z dziećmi z sali.

 12.  Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z budynku przedszkola,

 13. Nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach dotyczących realizacji zadań na świeżym powietrzu .

 14. Pomoce nauczyciela przebywają w salach dzieci wykonując zadania opiekuńcze. Przed i po zajęciach wietrzą salę, pomagają nauczycielowi w przygotowaniu sali do  zajęć oraz sprzątaniu po zajęciach.

 15. Fakt wykonywania przez pomoc nauczyciela czynności porządkowych w pomieszczeniach dodatkowych innych niż sala danej grupy, każdorazowo uzgadniany jest z nauczycielem.

 16. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać względem dzieci żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw, wyjątkiem może być za zgodą nauczyciela choroba przewlekła na wyraźne zalecenie od lekarza przedstawione na piśmie wraz z instrukcją podania .

 17. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia, powodującego uraz (np. skaleczenie, stłuczenie, ukąszenie, itp.) nauczyciel/inna osoba sprawująca opiekę ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka, a w przypadku braku kontaktu z rodzicami skontaktować się z lekarzem.

 18. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę na terenie przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie przedszkola.

 19. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

 20. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych

 1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia ( n-l religii, jęz. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, logopeda, inni).

 2. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych, które wymagają opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy, nad którą ten sprawuje opiekę.

 3. Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki.

 4. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola, którzy odprowadzą dzieci do ich grup.

 5. W przypadku nie zgłoszenia się osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe z powodu usprawiedliwionej nieobecności dyrektor przedszkola wyznacza nauczyciela lub inną osobę/ pracownika przedszkola, do opieki nad dziećmi na czas trwania zajęcia.

 

Plac zabaw w ogrodzie/teren przedszkolny

 1. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września nauczyciel uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 2. Ilość dzieci przebywających na placu zabaw należy dostosować do jego powierzchni oraz zainstalowanego na nim sprzętu zabawowego.

 3. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę wychodzi do ogrodu z dziećmi po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu przez innego pracownika przedszkola. W sytuacji zauważenia usterek uniemożliwiających zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i zabawy niezwłocznie zgłasza fakt nauczycielowi, a ten niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola i nie korzysta z terenu do czasu usunięcia zagrożenia.

 4. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania placu zabaw/terenu przedszkolnego.

 5. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola zobowiązani są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem na plac zabaw /teren przedszkolny, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.

 6. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym nauczyciel/osoba sprawująca opiekę ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.

 7.  Podczas pobytu na placu zabaw/ terenie przedszkolnym dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela/innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela.

 8. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel/inny pracownik przedszkola, który zobowiązana jest również do sprawowania opieki nad dziećmi.

 9. Podczas pobytu w tym samym czasie dzieci z kilku grup przedszkolnych na placu zabaw/ terenie przedszkolnym nauczyciele/osoby sprawujące opiekę są zobowiązani do równomiernego monitorowania całego obszaru, na którym przebywają dzieci oraz sprawowania opieki nad dziećmi niezależnie od przydziału grupowego.

 10. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych prywatnych rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych jak i telefonicznych. Uwaga jest skupiona wyłącznie na powierzonych ich opiece dzieciach.

 11. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycia głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.

 12. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela/osobę sprawującą opiekę. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę przed opuszczeniem terenu ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. Kolumnę prowadzi nauczyciel/osoba sprawująca opiekę, pomoc nauczyciela zamyka kolumnę.

 

 W przypadku organizowania wycieczki:

 1. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.

 2. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem przedszkola przed planowanym terminem wycieczki.

 3. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

  1. zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnej zgody od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych,

  2. sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi (kopię karty wraz z aktualną listą obecności uczestników wycieczki należy pozostawić w sekretariacie przedszkola).

  3. zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,

  4. powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,

  5. dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

  6. zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć wybrane dzieci (pierwsza i ostatnia para) w kamizelki odblaskowe,

  7. czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,

  8. w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania,

  9. bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych,

  10. nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

 4. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:

  1. znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,

  2. stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,

  3. dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

  4. przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,

  5. zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,

  6. przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,

  7. zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

 5. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia, przed wyjazdem, dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

 6. Dziecko może oczekiwać na przybycie rodzica w innej grupie

 

W przypadku zajęć organizowanych poza przedszkolem

 1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i terenem przedszkolnym.

 2. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę sprawdzają przed każdym wyjściem z budynku czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących warunków pogodowych, a stan ubrania każdego dziecka nie budzi zastrzeżeń.

 3. Nauczyciel przed wyjściem z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, wycieczkę do instytucji, do lasu itp. wpisuje w „zeszycie wyjść poza teren przedszkola” dane: dzień, godzinę, formę/cel oraz liczbę dzieci, potwierdza wpis podpisem-wpisuje również planowaną godzinę powrotu, którą uaktualnia po powrocie.

 4. Uwzględniając w szczególności cel dydaktyczny i miejsce zajęć, zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola.

 5. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki pieszej w pobliskie tereny nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel/osoba sprawująca opiekę - co najmniej 1 osoba dorosła na 15 dzieci.

 6. W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grupy 3- latków opiekę sprawuje jedna osoba dorosła na każde 10 dzieci (n-ciel, opiekun, pomoc).

 7. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w spacerze, wycieczce bierze inny pracownik przedszkola, wyznaczony przez dyrektora przedszkola.

 8. Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada

1 opiekun.

 1. Podczas dłuższych wyjść pieszych i wyjazdów, funkcję opiekuna może sprawować rodzic, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu.

 2. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel/osoba sprawująca opiekę.

 3. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki dzieci idą parami w kolumnie para za parą. Opiekunowie idą: jeden na początku trzymając za rękę dziecko z pierwszej pary, drugi na końcu trzymając za rękę dziecko z ostatniej pary.

 4. Opiekunowie asekurują dzieci idąc zawsze od strony jezdni.

 5. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

 6. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami; nauczyciel asekuruje grupę stojąc na środku jezdni. Pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela/inny pracownik przedszkola, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.

 7. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w spacerze, wycieczce pieszej, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

 8. Dziecko może czekać na przybycie rodzica w innej grupie.

 

VIII PROCEDURA

dotyczy postępowania w sytuacji zagrożenia wymagającego przeprowadzenie ewakuacji

 1. W sytuacji wystąpienia pożaru ( lub innego zagrożenia) decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.

 2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności – osoba upoważniona.

 3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:

  1. ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu głosem: uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny!

  2. zaalarmować straż pożarną,

  3. przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.

  4. przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze). 

 4. Na terenie przedszkola muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.

 5. Obowiązkiem nauczyciela/osoby sprawującej opiekę jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:

  1. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi zabierając ze sobą dziennik zajęć;

  2.  nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, a sam idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia;

  3. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji.

 

IX PROCEDURA

 dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

 1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.

 2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o: podanie celu wizyty, nazwiska osoby z którą chce się widzieć, prowadzi ją do Sekretariatu przedszkola i przekazuje w celu załatwienia sprawy, po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka, w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności sekretarza przedszkola, który powiadamia policję.

 

X PROCEDURA

 dotycząca udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Cel procedury:

rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka; rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 2. Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady postępowania nauczyciela wobec dzieci przejawiających uzdolnienia jak również trudności wynikające z: niepełnosprawności, z zagrożeniem niedostosowania społecznego, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.

 3. Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 poz. 191 z dnia 10 stycznia 2014 r.z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803).

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z dnia 29 października 2013 r.) na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póżn. Zm.)

 Kodeks postępowania karnego art. 304;

 Kodeks postępowania cywilnego art. 572; Konwencja o Prawach Dziecka art. 3

 

Szczegółowy opis procedury:

 1. Każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu prowadzi działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych.

 2.  W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

 3.  Dyrektor po otrzymaniu informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną powołuje zespół i wyznacza koordynatora, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 4.  Koordynator zwołuje spotkania zespołu.

 5.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice dziecka, na wniosek rodziców inne osoby (lekarz, psycholog, pedagog, logopeda).

 6.  Na spotkaniu zespół ustala zakres, formy i sposoby oraz okres udzielania pomocy.

 7.  Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ostatecznie ustala dla dziecka formy, sposoby i zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

 8.  Dyrektor powiadamia rodziców na piśmie o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 9.  Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora form i sposobów pomocy opracowuje Plan Działań Wspierających.

 10.  Wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem są zobowiązani do realizacji Planu Działań Wspierających i prowadzenia potwierdzającej to dokumentacji.

 11.  Po zakończeniu udzielania danej formy pomocy zespół dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć. Określa też wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy.

 

 Procedury postępowania z dzieckiem krzywdzonym:

 1. Stwierdzenie przez nauczyciela lub dyrektora, że mamy do czynienia z przypadkiem przemocy (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, seksualnej).

 2.  Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami:

  1. termin rozmowy dogodny dla obu stron;

  2. ostrożne prowadzenie rozmowy (nie oskarżanie, nie grożenie konsekwencjami);

  3. przedstawienie rzeczowych argumentów; wysłuchanie rodziców, opiekunów prawnych dziecka;

  4. udzielenie rad, zaoferowanie odpowiedniej do sytuacji pomocy;  sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

 3.  W razie uchylania się rodziców od kontaktu z przedszkolem, lub stałej obserwacji u dziecka przejawów zaniedbania informujemy odpowiednie służby:

 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

 6. Sąd Rodzinny;

 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

 8.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

 9.  Kurator Sądowy

Pomoc w konkretnym przypadku zależy od specyficznych potrzeb i problemów danej rodziny. Wszystkie rozmowy powinny kończyć się konkretnymi ustaleniami obydwu stron, ze wszystkich powinny zostać sporządzone notatki służbowe.

 Przemoc fizyczna

 Przemoc fizyczna rozumiana jest jako zadawanie fizycznych ran, tj. stłuczeń, poparzeń, pręg, cięć. To także przypalanie, potrząsanie, kopanie, uderzanie pięścią. Działanie sprawcy najczęściej nie jest jednorazowe, a nasilanie agresji bywa różne.

Objawy stosowania przemocy fizycznej

Widoczne:

siniaki, ślady uderzeń (paskiem, kablem) na twarzy, klatce piersiowej, plecach, pośladkach, nogach, ślady oparzeń (papierosowych lub wyraźnie zaznaczonym kształtem wskazującym na użycie pogrzebacza, żelazka itp.),rany w różnych fazach gojenia się, złamania, powtarzające się zwichnięcia, opuchlizny.

Wynikające z obserwacji zachowania dziecka:

 lęk przed rozbieraniem się na zajęciach gimnastycznych, lęk przed nagłym dotknięciem (unik, skulenie się), niestosowny strój do pogody (zakrywanie ubraniem zranień), lęk przed powrotem do domu, nadmierna agresja bądź apatia, ukrywanie prawdy (dziecko jest czujne i ostrożne).

Przemoc emocjonalna

Każde upokorzenie dziecka jest formą przemocy emocjonalnej. Występuje ona w przypadku takich postaw rodzicielskich jak: odrzucenie emocjonalne, brak zainteresowania, ignorowanie, szykanowanie, nadmierne kontrolowanie, szantażowanie, wymuszanie lojalności, nieposzanowanie godności i prywatności, wzbudzanie poczucia winy. Zaburzenia pojawiają się, gdy dochodzi do powtarzania się sytuacji nadużycia.

 Zachowania dziecka, które mogą świadczyć o przemocy emocjonalnej:

 • zaburzenia mowy (wynikające z napięcia nerwowego),

 •  dolegliwości psychosomatyczne (bóle brzucha, głowy, mdłości),

 •  moczenie i zanieczyszczanie się bez powodów medycznych,

 •  mimowolne ruchy mięśni, szczególnie twarzy,

 • wycofanie, depresja, zachowania destrukcyjne,

 •  nadmierne podporządkowanie się dorosłym,

 • częste kłamstwa, nieadekwatny lęk przed konsekwencjami różnych działań, lęk przed porażką.

Przemoc seksualna

 Przemoc seksualna oznacza wykorzystywanie dziecka przez osoby dorosłe w celu uzyskania przyjemności seksualnej.

 Objawy nadużyć seksualnych

 Specyficzne:

 • opuchlizna w okolicach genitaliów,

 • otarcia naskórka,

 •  bolesność okolic narządów płciowych i odbytu,

 •  ból podczas oddawania moczu,

 •  ból przy chodzeniu i siadaniu, rany w ustach, zapalenia pochwy,

 • upławy, nadmierna pobudliwość seksualna (znajomość zachowań seksualnych oraz anatomii narządów płciowych),

Niespecyficzne

 • wzmożona pobudliwość psychoruchowa,

 • zaburzenia koncentracji,

 • zaburzenia zachowania,

 • zachowanie destrukcyjne (ucieczki z domu, kradzieże, picie alkoholu)

 

 XI  PROCEDURA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODDALENIA SIĘ DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu, które muszą być jednolite dla wszystkich dzieci przedszkolnych.. 

 2. W czasie pobytu na placu zabaw nauczyciele/osoby sprawujące opiekę i pomoce powinny być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi wychowankami i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

 3. Dzieci nie mogą samodzielnie chodzić do WC i szatni – zawsze towarzyszy im pomoc nauczyciela.

 4. Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel/osoba sprawująca opiekę powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

 5. W przypadku oddalenia się dziecka z przedszkola nauczyciel/osoba sprawująca opiekę niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola. Następnie dyrektor powiadamia: Komendę Policji, Rodziców (prawnych opiekunów).

 6. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę przekazuje grupę pod opiekę innego nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola, a sam w miarę możliwości podejmuje działania związane z odszukaniem dziecka w najbliższym otoczeniu przedszkola. Do pomocy może wykorzystać innych pracowników przedszkola.

 

XII PROCEDURA

 DOTYCZ WYDAWANIA INFORMACJI O DZIECKU OBOWIĄZUJĄCEJ W PRZEDSZKOLU

 1. Informacja pisemna o dziecku wydawana jest na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądu rodzinnego oraz innych instytucji, których zakres działania uprawnia do wnioskowania o wydanie dokumentu.

 2. Informacja może zawierać dane o funkcjonowaniu dziecka w sferze poznawczej, ruchowej, emocjonalnej i społecznej, frekwencji i współpracy z rodzicami.

 3. Informację/opinię tworzą nauczyciele grupy, do której dziecko uczęszcza, a także, w zależności od potrzeby, nauczyciele – specjaliści ( logopeda)

 4. Informację wydaje się na pisemny lub ustny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub uprawnionych instytucji.

 5. Wniosek o wydanie informacji należy złożyć u nauczyciela grupy lub dyrektora  przedszkola.

 6. Informację pisemną o dziecku przygotowuje się w terminie do 14 dni od dnia, w którym złożono wniosek o jej wydanie, w związku z czym należy zgłosić konieczność wydania opinii na co najmniej 14 dni przed jej odbiorem.

 7. Informacja/opinia zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach, z czego jeden odbiera rodzic/opiekun prawny, a jeden pozostaje w dokumentacji przedszkolnej.

 8. Informacje/opinie sporządzone na wniosek sądu rodzinnego, lub innych instytucji uprawnionych do wnioskowania o nie, wysyłane są bezpośrednio do tych organów.

 9. Informację/opinię odbiera się za potwierdzeniem odbioru na kopii dokumentu.

 10. Kopia informacji/opinii przechowywana jest w dokumentacji przedszkola.

Załącznik nr1

Wniosek o wydanie informacji pedagogicznej o dziecku

                                                                                Dobre Miasto; dnia:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..
           dane rodziców/opiekunów prawnych

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście

Zwracam  się  z  wnioskiem o przygotowanie informacji dotyczącej……………………………………………………………………………………

mojego dziecka ………………………………………………………………………………… uczęszczającego Przedszkola

Powyższy dokument niezbędny jest w celu: …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

         XIII   PROCEDURA 

dotyczy kontaktów z rodzicami

 1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola.

 2. Kontakty rodziców/ opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:
  – zebrania z rodzicami
  – uroczystości przedszkolne

 3. Rodzice/ opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny się one odbywać po uprzednim ustaleniu z nauczycielami terminu spotkania.

 4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w wyznaczonym pomieszczeniu. Niedopuszczalne jest prowadzenie rozmów dotyczących rozwoju dziecka na korytarzu w obecności osób postronnych.

 5. Informacje na temat rozwoju dziecka mogą być przekazane tylko rodzicowi/ opiekunowi prawnemu dziecka.

 6. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/ opiekunami prawnymi w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.

 7. Kontakty indywidualne z rodzicami mogą mieć charakter osobisty lub pośredni np. drogą telefoniczną lub mailową

 8. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na liście zbiorczej obecności dla danej grupy.

 9. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji w czasie trwania zajęć.

 10. Temat rozmowy indywidualnej, zakres udzielanych informacji oraz datę odbytej rozmowy nauczyciel zobowiązany jest odnotować w Zeszycie kontaktów indywidualnych i przedstawić rodzicowi do podpisu.

 11. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/ opiekunów kolejno do:
  – nauczyciela,
  – dyrektora przedszkola,
  – rady pedagogicznej.

   

 12. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

 

PROCEDURA XIV

dotyczy obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

Cel procedury

Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela/osoby sprawującej opiekę do momentu ich odbioru z przedszkola.


 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności.

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie, pozostawiają je pod opieką nauczyciela/wyznaczonego pracownika przedszkola oraz odbierają w ustalonym czasie, są zobowiązani znać system kar i nagród obowiązujący w grupie dziecka a zawarty w Statucie przedszkola.

 

 1. Nauczyciele/osoby sprawujące opiekę: muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań.

 

 1. Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw.

 

 1. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

Opis procedury

 1. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

 2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko, sygnalizują przy pomocy domofonu/dzwonka potrzebę odbioru dziecka, następnie przekazują dziecko osobie sprawującej opiekę lub wyznaczonemu pracownikowi przedszkola.

 3.  Analogicznie rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko sygnalizując swoją obecność za pomocą domofonu/dzwonka i po przekazaniu dziecka przez pracownika przedszkola przejmują za nie bezpośrednią odpowiedzialność.

 4. Od godziny 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas do swoich sal  pod opieką nauczycieli.

 5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem, opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.

 6. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.

 7. Nauczycielowi/osobie sprawującej opiekę nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel/osoba sprawująca opiekę musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba   z personelu pomocniczego. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.

 8. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bielizny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel/osoba sprawująca opiekę powierza dziecko innemu pracownikowi przedszkola, który przejmuje za nie odpowiedzialność. Opiekę taką należy ograniczyć do minimum.

 9. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę oraz personel pomocniczy w trakcie sprawowania opieki nad dziećmi musi skupić swoją uwagę na podopiecznych – nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. przeglądaniem wiadomości w telefonie, rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).

 10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

 11. Nauczyciel oraz personel pomocniczy odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.

 12. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel/osoba sprawująca opiekę oraz personel pomocniczy zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.

 13. Nauczyciele/osoby sprawujące opiekę obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel/osoba sprawująca opiekę zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

 14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci  i ich rodziców z systemem motywacyjnym obowiązującym w danej grupie.

 15. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas sprawowania opieki nad dziećmi. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Rozmowy z rodzicami, poza przekazaniem krótkich, bieżących informacji, powinny odbywać się poza godzinami pracy w grupie, w trakcie konsultacji indywidualnych lub zebrań grupowych.

 16. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel/osoba sprawująca opiekę musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.  

 17. Przy przemieszczaniu się grupy w obrębie budynku przedszkola (np. na zajęcia dodatkowe, do szatni)  dzieci ustawiają się w „pociąg”, na wycieczki piesze poza terenem przedszkola dzieci ustawiają się w kolumnie parami. Początek i koniec kolumny zabezpiecza nauczyciel i opiekun lub pomoc nauczyciela.

 18. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem ich jest punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu w liście obecności. Nauczyciel i inni pracownicy przedszkola wchodzą do sali na 3-5 min. przed rozpoczęciem zajęć wynikającym z siatki godzin. Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy  i podać jego przyczynę.

 19. Pracownik obsługi przychodzący do pracy rano w przypadku nieobecności nauczyciela powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

 20. Rodzic przyprowadzający dziecko rano do przedszkola w przypadku nieobecności nauczyciela/upoważnionego pracownika czeka z dzieckiem w placówce do momentu przekazania dziecka.

 21. Nauczycielowi/osobie sprawującej opiekę nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi lub innej osobie sprawującej opiekę pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest zobowiązujące.

 22. Nauczyciel oraz inni pracownicy przedszkola są zobowiązani natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.

 23. Nauczyciel oraz inni pracownicy przedszkola są zobowiązani zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym sekretariat lub dyrektora.

 

 

XV. PROCEDURA

postępowania z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.


 

Działania podejmowane w sytuacjach wystąpienia zachowań agresywnych muszą mieć charakter kompleksowy. Skuteczność podejmowanych interwencji zależy od tego, czy nauczyciele/wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice konsekwentnie realizują jednolity system oddziaływań wychowawczych wobec dziecka i sposób reagowania na agresję.

 1. Cel ogólny procedury:

 Osiągnięcie celów określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w szczególności
w zakresie budowania u dzieci systemu wartości, w zakresie kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 1. Cele szczegółowe procedury:

 2. Eliminowanie agresji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci.

 3. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

 4. Uświadomienie rodzicom dziecka ich roli w procesie wychowawczym i wypracowanie metod współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami w pokonywaniu trudności wychowawczych.

 5. Zapobieganie zachowaniom niepożądanym dzieci, w szczególności o charakterze powtarzalnym.

 6. Wskazanie działań zapobiegawczych (profilaktycznych) oraz naprawczych (korekcyjnych) w stosunku do zachowań dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

 7. Zakres procedury. 

Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych wobec dziecka przejawiającego agresywne zachowania w  przedszkolu.

 1. Osoby podlegające procedurze.

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola.

 1. W postępowaniu z dzieckiem agresywnym należy  uwzględniać następujące założenia:

  1. reagowanie na każdą sytuację,  w której występuje agresja – brak reakcji dziecko odbierze jako przyzwolenie na tego typu zachowania,

  2. doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji,

  3. ważne jest wykazywanie troski o dziecko,

  4. nie należy potępiać dziecka, ale wskazywać na zachowania aprobowane społecznie, wyrażać brak zgody na stosowanie agresji i przemocy,

  5. każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać,

  6. konieczne jest współdziałanie z innymi nauczycielami i udzielanie sobie nawzajem wsparcia.


6. Osoby podejmujące działania interwencyjne (nauczyciele, osoby sprawujące opiekę, pracownicy niepedagogiczni) wobec dziecka przejawiającego zachowania agresywne powinny:

 1. reagować stanowczo, mówić prosto i jasno,  podać komunikat, co dziecko ma robić w formie instrukcji: np. „przestań kopać”, „usiądź”, „odejdź”,

 2. traktować je jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny,

 3. jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba np. do rozdzielenia bijącego lub przytrzymania, kiedy dziecko ma napad furii,

 4. w wyjątkowej sytuacji należy wezwać Policję (specjalistę ds. nieletnich, czy nawet pogotowie ratunkowe),

 5. szanować dziecko (mówić o zachowaniu, nie o osobie),

 6. unikać agresji słownej i fizycznej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać dziecka, lecz jego zachowanie), długich monologów i moralizowania, wchodzenia w rolę, by pokazać, co czuje osoba poszkodowana.


Jeśli oddziaływanie pedagogiczne (rozmowy wychowawcy z agresywnym dzieckiem, rozmowy wychowawcy  z jego rodzicami), objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w postaci zajęć specjalistycznych  lub innymi formami pomocy, realizacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego  tylko w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym lub niedostosowaniem społecznym) nie przynoszą pożądanych zmian w zachowaniu dziecka należy - w porozumieniu z rodzicami – objąć dziecko specjalistyczną opieką poradni psychologiczno – pedagogicznej,  ewentualnie lekarzy specjalistów (neurologa, psychiatry).


 

 1. Opis procedury:

Zasady postępowania doraźnego wobec dzieci przejawiających agresję.


 

 1. Każdy nauczyciel, wychowawca oraz inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony dzieci.

 2. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom oraz sobie.

 3. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.

 4. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.

 5. Użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania.

 6. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.

 7. Dzieci, przeciwko którym skierowana była agresja, powinny zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.

 8. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza dziecko przejawiające zachowanie agresywne, informuje o zdarzeniu wychowawcę.

 9. Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem w celu wyjaśnienia przyczyn niewłaściwego zachowania.

 10. Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być odnotowany w zeszycie korespondencji z rodzicami lub zgłoszony bezpośrednio rodzicowi.


 

 1. Zasady postępowania systemowego wobec dziecka przejawiającego agresję.

 2. Nauczyciel  w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności.

 3. Nauczyciel wspólnie z innymi pracownikami przedszkola podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka.

 4. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę, w której omawia problem. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych zachowań dziecka oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia
  w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciel dokumentuje notatką służbową.

 5. Nauczyciele zobowiązani są do wspomagania rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.

 6. Wychowawca dziecka sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje działania w celu organizacji dla niego oraz ewentualnie także dla jego rodziców form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 7. W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej z braku współpracy ze strony rodziców dziecka lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, dyrektor na umotywowany wniosek wychowawcy rozważa poinformowanie o sytuacji sądu rodzinnego.

 8. W przypadku nieskuteczności podejmowanych przez przedszkole działań i niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli zachowanie dziecka trudnego powoduje stałe zagrożenie dla innych dzieci, brak jest współpracy z rodzicami dyrektor  w ostateczności wypisuje dziecko z przedszkola.